Internetový obchod predávajúci kuchynské roboty Kitchen Aid, vákuové baličky Magic Vac, strojčeky na výrobu cestovín Imperia a ďalšie produkty do domácnosti

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť GPR spol. s r.o., sídlo Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava, IČO: 17319463.

Účastníkom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
 

Informácie o Účastníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Prevádzkovateľ využíva všetky údaje získané od Účastníkov výhradne pre interné potreby spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimkou sú spoločnosti, s ktorými má GPR spol. s r.o. uzatvorenú zmluvu o poskytovaní kuriérskych služieb. Týmto sú však osobné údaje Účastníkov predávané len v rozsahu nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru. Prístup k našim databázam má tiež externý správca webových stránok, avšak len v minimálnej miere potrebnej na riadny chod internetového obchodu.


Osobné údaje Účastníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Bez výslovného súhlasu Účastníkov nakladá spoločnosť GPR spol. s r.o. s ich osobnými údajmi výhradne v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou a uzatvorením zmluvy o nákupe produktov alebo služieb a ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov a postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

 

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

Osobnými údajmi sa rozumejú:

meno a priezvisko

v prípade právnických osôb IČO, DIČ, IČ DPH

e-mailová adresa a telefónne číslo

fakturačná a doručovacia adresa

IP adresa a cookies

 

Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:


a) potreby plnenia zmluvy o nákupe a dodaní tovaru a služieb

Osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu,
za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 5 rokov,

b) dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného)

daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Pre potreby plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od uzatvorenia zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom

c) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa

účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania je stanovená na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený.

Nutnosť zdieľania niektorých informácií, len v rozsahu potrebnom na správne doručovanie, s kuriérskymi firmami. Prístup do databázy má tiež externý správca webových stránok, avšak len v minimálnej miere potrebnej na riadny chod internetového obchodu.

d) účely šírenia marketingových informácií Prevádzkovateľa:

plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb, zasielanie reklamných oznámení bez cielenia na konkrétnu skupinu a ručne vytvorených individuálnych ponúk určených konkrétnym Účastníkom, pokiaľ bol na to daný výslovný súhlas pri registrácii Účastníka. V tomto prípade nedochádza k predaniu osobných údajov tretej strane. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 5 rokov.

 

Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje, bez nich nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom o nákupe a dodaní tovaru a služieb. Po uplynutí lehôt uvedených v článku Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

 

Práva Účastníka v súvislosti s ochranou Osobných údajov (OÚ):

a) právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania

b) na opravu poskytnutých OÚ

c) na vymazanie poskytnutých OÚ

d) na obmedzenie spracovania OÚ pokiaľ si želáte údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody

e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu OÚ

f) právo na prenos OÚ k inému správcovi

g) právo namietať proti spracovaniu OÚ

h) právo kedykoľvek odvolať súhlas o spracovaní

 

Účastník môže tieto práva uplatniť prostredníctvom e-mailu zaslaného Prevádzkovateľovi na adresu eshop@gpr.sk, alebo písomne na adresu GPR spol. s r.o. Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava. Prevádzkovateľ je povinný odpovedať do 30 dní od prijatia takejto žiadosti. Prevádzkovateľ má právo v takomto prípade žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z registrovanej e-mailovej adresy žiadateľa.

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018

Zodpovednosť

Predávajúci upozorňuje, že informácie na webových stránkach jeho obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jeho obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach Predávajúceho nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník nedostal od Predávajúceho v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Telefón: 02/ 58272 172-3; 02/ 58272 104, Fax: 02/ 58272 170, E-mail: ba@soi.sk.

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby v § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.